Läs nyhetsbrevet på webben
Kontakta oss Tipsa vän/kollega
Min prenumeration

     
 

Nyhetsbrev 2016:1


Om Partnerskapet

Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län startade 1 januari 2015 och ersatte den tidigare länsföreningen L&SEK (Lokal utveckling och social ekonomi). Det nya länspartnerskapet har uppdraget att stötta framväxten av idéer som kan utvecklas till sociala innovationer i länet. En social innovation är en ny lösning på en samhällsutmaning.

I grund och botten är Partnerskapet ett uttryck för behovet av att hantera utvecklings- och tillväxtfrågor på ett nytt sätt, i linje med EU-kommissionens utvecklings- och innovationspolitik för perioden fram till 2020 (EU2020). Kommissionen presenterar löpande program och utlysningar inom olika politikområden som inramas av ledorden sociala innovationer. En social innovation är inte begränsat till en viss sektor eller ett verksamhetsfält. En social innovation kan uppträda inom alla verksamheter och områden men vägleds ofta av ett ”underifrånperspektiv” där idén bärs fram av medborgare, organisationer eller medarbetare.

Partnerskapet för sociala innovationer består av företrädare för civilsamhällets organisationer på länsnivå (motsvarande) samt de offentliga verksamheter (t.ex. kommuner) som intresserar sig för dessa frågor. Även universitet deltar aktivt, både med innovationsrådgivare samt med en forskargrupp för sociala innovationer. Näringslivet är välkommet att delta. I skrivande stund har Partnerskapet 18 parter. Det senaste tillskottet utgörs av Hällefors folkhögskola. Ytterligare aktörer från både offentlig verksamhet och civilsamhälle är på väg att ansluta sig.


En viktig del i innovationspolitiken

I Sverige brukar vi vara stolta över vår starka folkrörelse- och demokratitradition. Men när den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) granskar den svenska innovationspolitiken konstateras att vi är dåliga på att fånga upp innovationsinitiativ från medborgare, att våra satsningar för att lösa samhällsutmaningar är otillräckliga, att vi i innovationsarbetet har en alltför snäv fokusering på forskning och affärsutveckling och att vi generellt sett har ett bristande fokus på social innovation. OECD rekommenderar Sverige att bättre identifiera och utnyttja regionala aktörer vid sidan av universitet och högskola samt näringsliv, att stimulera till lärandeprocesser, att stärka satsningar på sociala innovationer och att utnyttja nationella och EU-initiativ för att stärka det regionala utvecklingsarbetet.

I Partnerskapet för sociala innovationer försöker vi svara upp mot dessa rekommendationer. Och vi ser att det finns ett stort intresse från vår egen region för att bidra med sådana typer av lösningar. Hittills har Partnerskapet genomfört rådgivningar och stöttat idébärare från olika delar av länet. Vi har arrangerat forskningscirklar, lärseminarier och initierat gemensamma projektansökningar. Vi har en gemensam hemsida (www-so-in.se). Partnerskapet har också etablerade kontakter i andra delar av landet, på nationell nivå och med samarbetspartners utanför Sveriges gränser. Vi är nu involverade i konkreta ansökningar tillsammans med andra EU-länder och har påbörjat samtal med ESF-rådet och Tillväxtverket om ansökningar till Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige. Det är också glädjande av vårt Partnerskap växer. Under våren tillkommer flera nya parter.


Rådgivning

Under det gånga året har vi mött flera idébärare som har idéer om hur samhällsutmaningar kan hanteras på ett bättre sätt. För det är det sociala innovationer i grunden handlar om - nya lösningar på samhällsutmaningar. Lösningarna kan vara både stora eller små. Det kan vara helt nya lösningar eller vidareutvecklingar av tidigare lösningar. Vi möter olika typer av idéer, men givetvis står frågor om integration och inkludering högt på dagordningen för de allra flesta. Här finns ett mycket stort intresse av att hitta nya lösningar. Konkret har Partnerskapet stöttat framväxten av bland annat nya lösningar inom föreningslivet och utvecklingen av sociala företag.

I alla typer av rådgivningsprocesser kan det ta lång tid att realisera idéer. Ibland har det att göra med att idéerna behöver tid på sig att mogna. Så har det varit för några av de idébärare vi möter. Men vi ser också att det finns andra förklaringar. Inte sällan handlar det om ekonomiska resurser. I många fall behövs en särskild utvecklingspott så att idébäraren ska kunna vässa och forma idén några snäpp till. Men Partnerskapet har inga egna ekonomiska utvecklingsmedel som vi kan ställa till idébärarnas förfogande. Vi kan enbart stötta med rådgivning, kunskap och nätverk. Idag får vi hänvisa många idébärare till bl.a. Vinnovas och Allmänna arvsfondens utlysningar så att de kan ansöka om de utvecklingsmedel som där står till förfogande. Men konkurrensen om dessa medel är hård och det leder till att många goda idéer får avslag. Många stretar ända vidare, men det är ett uttryck för att vi behöver hitta nya gemensamma lösningar för hur samhällsnyttiga idéer kan få en finansiell stöttning i vår egen region.

Rådgivningsgruppen, som arbetar vidare med rutiner och arbetssätt för rådgivning, har nu fått en förstärkning i form av Åsa Allard från Örebro universitet. Gruppen samordnas av Mona Hedfeldt (Region Örebro län) och i övrigt ingår Anders Johansson (Coompanion). Har du frågor om rådgivning eller vill komma i kontakt med rådgivningsgruppen, hör av dig till mona.hedfeldt@regionorebrolan.se.


Nya studiecirklar

I Partnerskapet har vi en stark representation av aktörer från folkbildningen. Det är mycket positivt. Dels på grund av att vi därmed får en bra spridning av Partnerskapets verksamheter till föreningar och organisationer, men i synnerhet på grund av att vi därmed kan använda oss av folkbildningens pedagogik. Med hjälp av folkbildningens ”underifrånperspektiv” och genom att utgå ifrån den vardag som föreningsaktiva befinner sig i, kan vi utveckla naturliga och självklara forum för samtal om sociala innovationer i länet.

Örebro läns bildningsförbund, som organiserar länets fem folkhögskolor och 10 studieförbund, har bl.a. tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan påbörjat ett arbete som syftar till utveckla en modell för studiecirklar och forskningscirklar på temat sociala innovationer. Under tiden det arbetet pågår erbjuder Studieförbundet Vuxenskolan ett upplägg för föreningar på temat Från idé till ansökan för de föreningar som vill utveckla nya projektidéer. För vidare information, kontakta Linda Nors (linda.nors@sv.se), projektutvecklare vid Studieförbundet Vuxenskolan.


Kommunikationsinsatser

Partnerskapets kommunikationsgrupp - som består av Bea Scherp (Lekebergs kommun), Sivert Gustafsson (Länsbygderådet), Mikael Norberg (Cesam) och Anders Bro (Region Örebro län) – har under våren utarbetat ett förslag till en kommunikationsplan för Partnerskapet. Gruppen har också skrivit förslag på texter/information om Partnerskapet som ska kunna placeras på kommuners hemsidor respektive intranät för att öka möjligheterna för idébärare att få kontakt med Partnerskapet. Informationen vänder sig alltså både till medborgare samt till chefer och medarbetare i de kommuner som är med i Partnerskapet och som väljer att använda sig av den här kommunikationskanalen.

Kommunikationsgruppen har också påbörjat arbetet med Partnerskapsgemensamma trycksaker/foldrar till olika målgrupper. Hemsidan uppdateras löpande. Hör gärna av er direkt till Mikael Norberg (mikael.norberg@cesam.se) om ni vill bidra med information som på olika sätt handlar om sociala innovationer.


Pågående och kommande ansökningar från Partnerskapet

En av de grundläggande ambitionerna med Partnerskapet är att vi ska kunna koordinera projektansökningar i samband med olika utlysningar. Det betyder inte att ingående parter inte kan skriva egna ansökningar, men det betyder att vi ska försöka samordna ansökningar i de fall där det finns gemensamma intressen och samordningsvinster att uppnå. Därför har vi startat en särskild projektgrupp med representanter från några av Partnerskapets parter. Gruppen består av Örjan Samuelsson (Stiftelsen Activa), Jane Karlsson (Örebro läns bildningsförbund), Margareta Johansson (Örebro läns Idrottsförbund), Christer Kallin (Lindesbergs kommun), Åsa Allard (Örebro universitet) samt Anders Bro (Region Örebro län).

Socialfond och regionalfond

En av de första uppgifterna för projektgruppen är att förbereda Partnerskapsgemensamma ansökningar till socialfonden och regionalfonden. Projektgruppen har därför påbörjat ett samtal med Tillväxtverket och ESF-rådet för att undersöka möjligheterna till ansökningar från Partnerskapet till kommande utlysningar. Vilken inriktning och vilka konkreta insatser som dessa ansökningar kommer att ha beror på hur de kommande utlysningarna formuleras av Tillväxtverket och ESF-rådet.

Interreg Europa
Partnerskapet är också inblandat i en annan ansökan. Nyligen fick Region Örebro län en fråga från Katalonien om regionorganisationen var intresserad av att delta i en s.k. Interregansökan tillsammans med ett antal andra länder. Interreg (Europeiskt territoriellt samarbete) handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. EU:s program för territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det finns flera utlysningar inom programmet och denna kallas Interreg Europe.

Projektet kommer att handla om hur regionala utvecklingspolicys och stödstrukturer kan utvecklas/förstärkas för att bl.a. internationalisera sociala företag. Eftersom frågorna ligger nära vår verksamhet kommer Partnerskapet att engageras i projektet, som är viktigt av flera skäl. För det första för att det ger oss en möjlighet att stärka den sociala ekonomin och att tydligare knyta an dessa frågor till det regionala utvecklingsarbetet. För det andra skulle det ge oss en möjlighet att utveckla formerna för europeiskt erfarenhetsutbyte och lärande inom det här fältet.


Kommande möten

Under året är följande Partnerskapsmöten inbokade:

10/5, 13-16 Karlskoga
6/9, 13-16 Kumla
23/11, 13-16  Kopparberg

Härutöver träffas Partnerskapets olika arbetsgrupper löpande och efter behov. Om du vill komma i kontakt med dessa grupper vänd dig till:

Rådgivningsgruppen: mona.hedfeldt@regionorebrolan.se
Kommunikationsgruppen: anders.bro@regionorebrolan.se
Omvärldsbevakningsgruppen: orjan.samuelsson@s-activa.se
Studiecirkelsgruppen: linda.nors@sv.se
Projektgruppen: anders.bro@regionorebrolan.se


Parter

Följande parter deltar nu i Partnerskapet för sociala innovationer:
Arbetarnas bildningsförbund, Coompanion, Hallsbergs kommun, Hällefors folkhögskola, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Länsbygderådet Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län, Region Örebro län, Stiftelsen Activa, Stiftelsen Cesam, Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro läns bildningsförbund, Örebro läns idrottsförbund och Örebro universitet.


Kontakt

Håll gärna koll på vår hemsida (www.so-in.se) för information, uppdateringar och nya aktiviteter. Om du har frågor eller synpunkter, vänd dig till Anders Bro (anders.bro@regionorebrolan.se) som är samordnare för Partnerskapet, eller till någon av de övriga parterna. Alla kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida.


 
 


Partnerskapet för sociala innovationer

www.so-in.se | E-post: info@so-in.se | Telefon: 019 – 602 73 94

Powered by Marknadskraft