Ämne: Nyhetsbrev Regional utveckling

Elväg, RUS på remiss, nya cykelleder, stöd till företag som vill ställa om och SILK - globalt projekt för social ekonomi. Dessutom beslut i våra nämnder.
 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev från Regional utveckling

Har du hittat till vår nya webb för dig som jobbar med att utveckla Örebro län? https://utveckling.regionorebrolan.se/

 

Nu är vi elvägspilot!

I går kom ett mycket efterlängtat beslut – Trafikverket har valt ut sträckan Hallsberg och Örebro för att bygga Sveriges första permanenta elväg. Ja, det blir ju ingen ny väg, men det ska bli möjligt för fordon, primärt lastbilar, att ladda batterierna under färden mellan Hallsberg och Örebro. Nästa etapp handlar om att ellastbilar ska kunna ta sig mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Visionen är ett utbyggt elvägsnät i större skala över hela landet och Europa.

 

Inom elvägspiloten ska vi testa affärsmodeller för kringtjänster som betal- och accessystem. Det gör vi tillsammans med bland andra "Nätverket för elväg". Här samlas logistikföretag, kommuner och andra aktörer som jobbar med infrastruktur och transporter. 

 

Mycket av Regional utvecklings arbete är långsiktigt. Utvecklingsstrategin och Trafikförsörjnings-programmet som just gått på remiss siktar mot 2030. Samtidigt gör kulturstöden eller fem timmars rådgivning skillnad direkt för dem som får det. Ungdomsarbetslösheten sjunker och tongångarna i näringslivet är mer positiva än på länge. Det är mycket som går åt rätt håll!

 

Vi fortsätter att hålla i och hålla ut. Region Örebro län planerar inga fysiska konferenser förrän den 15 oktober. Till dess fortsätter vår förvaltning att arbeta mestadels på distans och ses via digitala kanaler.

Trevlig sommar!

Petter Arneback
regional utvecklingsdirektör

 

Aktuella remisser

Skärmklipp från utvecklingsstrategin

 

Förslag till uppdaterad utvecklingsstrategi på remiss

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, ska ses över vart fjärde år. Det har vi gjort i vår och nu skickar regionala tillväxtnämnden den på remiss till partnerskapet för regional utveckling och andra organisationer i länet. Den 29 september blir det en remisskonferens. 

 

Läs förslaget till RUS eller se filmen som presenterar förslaget kapitel för kapitel. 

 

Program för att locka fler resenärer till resor med buss och tåg

År 2030 ska andelen resor som görs med kollektivtrafiken inom Örebro län ha ökat. Det är målet i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för åren 2022-2030 som samhällsbyggnadsnämnden skickar ut på remiss. Programmet hittar du på webben.

 

 
divider image
 

Maria Larsson och Irén Lejegren tillsammans med dagens gäster

Positiva tongångar i näringslivet

Regionråd Irén Lejegren och landshövding Maria Larsson har regelbundna möten med näringslivet. Den här gången stod ungdomar i fokus. Alfapac och Öbo berättade om sina satsningar som gett många unga arbete.

 

– Att möta företrädare för branscher, fackförbund och även enskilda företagare är viktigt. Deras budskap den här gången var att återbetalningstakten behöver ses över för det är svårt att samtidigt komma igen och att betala tillbaka de stöd företagen fått för att klara sig genom pandemin. säger Irén Lejegren (S).

 
 
divider image
 

Barn och vuxna som cyklar på en skogsväg med högt gräs.

Tolv nya cykelleder när Tiveden blir en del av Bergslagen Cycling

Tiveden har utvecklats till ett populärt turistmål för bland annat vandrare, ryttare och kanotister. Nu kommer även cyklisterna till Tivedens vidsträckta vildmark när området blir del av Bergslagen Cycling – Sveriges största och ledtätaste cykelområde.

 

– I år har 27 leder tillkommit i Örebro län, där Tiveden är den största samlade satsningen på nya leder. Nu är det över 150 cykelleder i länet och du kan cykla runt 500 mil på dem, berättar Simon Tullstedt.

 
divider image
 

En ung kvinna med mobilen tryckt intill örat. Text: Få fem timmar med en expert. Logga: Timbanken och Region Örebro län

Hjälp till företagare som vill ställa om

Timbanken är en tjänst för småföretagare som vill utveckla sitt företag i Örebro län. Här kan man få upp till fem timmars kostnadsfri rådgivning med en affärsrådgivare för att utveckla sin verksamhet. För att hjälpa företagen ytterligare erbjuder Timbanken nu även rådgivning inom området hållbarhet.

 

– Det här ser vi fram emot, det kommer att göra företagen ännu mer konkurrenskraftiga! De nya rådgivarna kommer att hantera alla frågor där man som företagare vill utvecklas mer inom energieffektivisering, hållbar affärsutveckling, hållbarhetsstrategi, cirkulär ekonomi, klimatomställning, klimatanpassning, Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, säger utvecklingsledare Johan Södergren.

 
divider image
 

Anders Bro i en talarstol. I bakgrundene en skärmvägg med EU-flaggan på.

Anders Bro är Sveriges representant i
Globalt projekt för internationalisering av social ekonomi

Region Örebro län deltar under 2021 i det världsomspännande projektet SILK som handlar om erfarenhetsutbyte kring internationalisering av den sociala ekonomin. I projektet ingår aktörer inom den sociala ekonomin från fem världsdelar. För Sverige deltar utvecklingsledare Anders Bro.

 

– I och med att vi är utvalda parter i SILK tar vi ytterligare ett stort steg för att stärka den sociala ekonomin internationellt sett. Projektet har global spridning och resultatet kommer vara oerhört värdefullt i det fortsatta utvecklingsarbetet inom området, säger Anders Bro.

 

Inom den sociala ekonomin är man historiskt sett framgångsrik i att möta olika typer av samhällsutmaningar. Där ingår till exempel kooperativ, föreningar, stiftelser och sociala företag som producerar och säljer tjänster samtidigt som de strävar efter samhällsnytta. EU-kommissionen pekar ut den sociala ekonomin som en av 12 industriella kluster i Europa.

 
divider image
 

Beslutat i kulturnämnden

En person klämmer ur färg ur en tub.

60 kulturaktörer delar på 1 miljon

Det är nu klart vilka av länets professionella kulturaktörer som får dela på krisstödet till kulturbranschen som Region Örebro läns kulturnämnd beslutade om tidigare i våras. Det blir 60 kulturaktörer inom bild och form, dans, film, litteratur, musik och teater som får dela på en miljon kronor.

 

Kulturnämnden beslutade även om stöd till följande organisationer:

Länsmusiken Örebro län: 1 613 879 kronor
Örebro läns teater:           1 613 879 kronor
Örebro läns museum:       778 742 kronor
Stadra teater:                    570 000 kronor
TNEC:                               302 500 kronor
Opera på Skäret:               2 800 000 kronor
Totalt:                                7 679 000 kronor

 
divider image
 

Beslut i Regionala tillväxtnämnden

En kvinna i skyddskläder analyserar ett prov med hjälp av mikroskop

Insatser för att säkra framtida kompetensförsörjning

– Hur vi tar oss an frågan om kompetensförsörjningen i länet har betydelse för väldigt många. Det handlar om allt från att säkra företagens behov av rätt arbetskraft till att underlätta enskilda arbetssökandes möjligheter att hitta ett arbete, säger Irén Lejegren (S).

 

Nu fattar nämnden beslut om tre insatser för att säkra framtida kompetensförsörjning:

• att stödja innovationsarena vid Örebro universitet,

• att stödja utvecklingen av regionala program- och branschråd för företag och utbildningsanordnare för gymnasiala yrkesutbildningar

• utreda hur en regional arena för yrkeshögskoleutbildningar ska se ut. 

 

En ung man kliver på en buss.

Landsbygdens förutsättningar ska stärkas

Oavsett var i länet du väljer att bosätta dig ska du kunna arbeta, resa och ta del av samhällets olika tjänster på ett acceptabelt sätt. För att leva upp till den ambitionen avsätter nämnden 100 000 kronor för att lyfta fram goda exempel, att underlätta och främja dialogen om landsbygdsfrågorna samt vid behov kunna stötta kommande aktiviteter och initiativ.

 

– Landsbygdsfrågorna blir allt viktigare i ett regionalt utvecklingsperspektiv och det finns många goda exempel på hur Region Örebro län, i ett nära samarbete med länets kommuner, kan möta upp de speciella förutsättningar som gäller på landsbygden, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

 

I förgrunden en robot med en arm, i bakgrunden en person som står böjd över en dator.

Foto: AI ImpactLab

Artificiell intelligens, AI, för att hitta nya arbetssätt

– Jag är övertygad om att vi med hjälp av AI både kan höja vår effektivitet och sänka våra kostnader, säger Irén Lejegren (S).

 

Nämnden avsätter 500 000 kronor för att höja kunskapen inom området. Tanken är att en större kunskap om vad AI är för något, i kombination med en ökad insikt om vilka möjligheter tekniken för med sig, ska förbereda Region Örebro län för framtida utvecklingsinsatser inom det aktuella området. Satsningen ska även märkas utanför regionorganisationens väggar.

 

– Jag hoppas att vi på det här sättet kan skapa en vilja hos våra medarbetare att testa och därefter också införa lämpliga AI-lösningar i verksamheten. Vi vill förbereda vår organisation för AI helt enkelt, säger Irén Lejegren.

 

Det blir också en satsning på 1 miljon kronor för att utveckla AI Impact Lab i området affärs- och organisationsutveckling kopplat till AI. Förhoppningen är att det kan leda till att snabba på så väl den regionala som den nationella AI-utvecklingen.

 

Illustration digitaliseringsstrategin för Örebro län

Illustration från digitaliseringsstrategin.

Testbädd för välfärdstjänster

– Vi vill att alla invånare, oavsett funktionsvariation och ålder, ska kunna leva självständiga och trygga liv i tillgängliga boendemiljöer med stöd av välfärdstekniktjänster. Därför satsar vi 4 miljoner kronor för att den testbädd för äldre och funktionsnedsatta som finns i Örebro nu ska vidareutvecklas i samverkan med alla kommuner i länet, säger Irén Lejegren (S).

 

Den regionala testbädden blir en samverkansplattform mellan kommuner, forskning och näringsliv. Där kommer kommunerna kunna testa lösningar för att på ett innovativt och kvalitativt sätt digitalisera sina verksamheter. 

 

 

En hand som håller i en 3D-printad sfär

Foto: Alfred Nobel Science Park

Satsningar för industrin

För att ligga i industriell framkant och behålla jobben i länet, är det viktigt att vi i Örebro län fortsätter att satsa på industrin. Det finns ett stort behov av omställning inom så väl teknik och hållbarhet som kompetens.

 

– I det arbetet tror vi att en industriell utvecklingsorganisation, en så kallad industrihubb, kan fylla en viktig funktion för att möta upp industrins behov, förmåga och engagemang. Genom att starta en industrihubb skapar vi en gemensam arena som underlättar samverkan mellan industrin och den offentliga sektorn med målet att bidra till omställning och hållbar utveckling, säger Irén Lejegren (S).

 

Hubben ska bedrivas i projektform med Business Region Örebro som projektägare.

 

AM-lyft för små och medelstora företag

Samtidigt som bredden av industriföretagen behöver utvecklas så har Region Örebro län länge stöttat utvecklingen av spetsteknik inom industrin. Ett område som är extra intressant är 3D-printing, där Region Örebro län satsar och ser tillväxtpotential. Industriell Additive Manufacturing (AM eller 3D-printing).

 

Alfred Nobel Science Park kommer från och med hösten 2021 att erbjuda små och medelstora företag inspirerande seminarier med experter från branschen, riktade tekniska workshoppar och produktutveckling med hjälp av AM-experter.

 

Projektet AM LIFT finansieras av Tillväxtverket, Region Sörmland, Region Örebro län och Region Östergötland.

 

 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 63 00 | Kontakta oss via e-post | www.regionorebrolan.se

Powered by Marknadskraft