Ämne: Nyhetsbrev 1/2022 Kultur och ideell sektor

Ny webbplats för smarta, hållbara affärer, nya konferensen Agenda KULTUR och en ny kulturplan och mycket mer på gång!
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 1/2022 Kultur och ideell sektor

 

Klicka på bilden för att se klippet om självklart.nu

 

Ny webb för smarta och hållbara affärer

Nu lanseras en ny webbplats där upphandlare och privatpersoner enkelt får koll på företag som arbetar med sociala och miljömässiga mål i Örebro län. Den nya digitala plattformen självklart.nu ska underlätta för länets sociala företagare att fortsätta göra nytta för samhället, sina kunder och sig själva. Webbplatsen är en av flera stödåtgärder som Region Örebro län satsat på med anledning av pandemin. Den kommer att uppdateras kontinuerligt och fyllas på med fler sociala företag.


– Vår förhoppning är att upphandlare inom kommuner och näringsliv ska få upp ögonen för möjligheten att göra mer medvetna val när det är dags för affärer, säger Johan Larsson, rådgivare Coompanion Mälardalen.

 

I filmklippet får du veta mer om webbplatsen. Det är Region Örebro läns tillväxtnämnd och kulturnämnd som tillsammans finansierat satsningen och gett Coompanion Mälardalen i uppdrag att utveckla och förvalta den nya webbplatsen

 
divider image
 

Detalj av målning: händer i olika färger

 

Nuvarande kulturplan slutar gälla 2023 och en ny behöver tas fram för 2024-2027. För att möta de behov som finns i länet och skapa delaktighet tar Region Örebro län fram kulturplanen i dialog med dig som är med och genomför eller påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete. Det vill säga kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, kommunala tjänstepersoner,  kulturföreningar, studieförbund och andra kulturaktörer i länet. En dialog kommer också genomföras för att diskutera kultur i relation till andra samhällsområden som hälsa, turism, näringsliv och samhällsplanering.

 

Under våren bjuder Region Örebro län in till dialoger som ett steg i arbetet med att ta fram planen.

 

Vad är en kulturplan?

 

Nuvarande reviderade kulturplan för 2022

Kulturnämnden har beslutat om följande inriktningar som särskilt viktigt att fokusera på för den kommande kulturplanen:

• Ett livskraftigt och fritt professionellt kulturliv med en mångfald av kulturyttringar och stärkt arrangörskap i hela länet

• Kultur som skapar delaktighet genom civilsamhället

• Social sammanhållning genom ökat kulturdeltagande med fokus på sämre socioekonomiska förhållanden samt barn och unga

• Kultur som en väsentlig del i en hållbar och attraktiv samhällsutveckling där utvecklingen av kultur och hälsa samt kulturella kreativa näringar är central

• Digital utveckling och innovationer i länets kultur

• Stärkt internationell, interregional och mellankommunal samverkan

 
divider image
 

Leende konstnär i ateljé mot färgglad bakgrund

 

Agenda KULTUR 3-4 maj - anmälan har öppnat

Agenda KULTUR är en tvådagskonferens (3-4 maj) om kultur och kulturpolitik med föreläsningar, workshoppar, panelsamtal och underhållning på Kulturkvarteret i Örebro. Region Örebro län och Kulturnämnden står bakom det nya mötesforumet som är en av flera stödåtgärder i spåren av pandemin.

 

– Kultur har alltid varit en samlande kraft och med Agenda KULTUR lyfter vi aktuella kulturfrågor, öppnar samtalet och tar tillsammans med deltagarna de första stegen mot framtidens kultur i Örebroregionen, säger Katarina Strömgren Sandh, områdeschef för kultur och ideell sektor, Region Örebro län. Kultur ska vara till för alla, men hur får vi den att bli en angelägenhet för hela samhället?


Agenda KULTUR vänder sig till alla som är intresserade av kultur, kulturpolitik och samverkan: politiker, kulturskapare, tjänstepersoner och andra.

 
divider image
 

Abstrakt färgglatt mönster

 

114 miljoner kronor till länets kulturliv

Länets kulturliv tilldelas cirka 114 miljoner kronor i ekonomiskt stöd för år 2022. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid sammanträdet den 9 februari.

 

Varje år fördelas verksamhetsmedel till kulturaktörer i länet både inom och utanför den så kallade samverkansmodellen. Sammanlagt handlar det om 23 kulturaktörer. De som ingår i kultursamverkansmodellen och som får både statliga och regionala medel är Örebro läns museum, Länsteatern i Örebro län, Länsmusiken Örebro, ArkivCentrum i Örebro län, Opera på Skäret, Stadra teater, The non existent center (TNEC) samt främjandeverksamhet inom dans, film, teater, bild och form, slöjd och musik.

De som får regionala verksamhetsmedel är Teater Martin Mutter, Skoindustrimuseet, Nora Järnvägsmuseum och Pershyttan (NJOV), Alfred Nobels museum, Frövifors pappersbruksmuseum, Loka brunns kurortsmuseum, Konst på hög samt främjandeverksamhet inom amatörteater och amatörmusik.

 
divider image
 

Barn ligger på golvet och målar ett gemensamt konstverk. Foto: Signe Johannessen

Bortom de blå bergen - ny metodhandbok

Utvecklingsprojektet Bortom de blå bergen har mynnat ut i en metodhandbok med verktyg och metoder för konstpedagogiskt arbete.

Tre konstnärer har tillsammans med skolklasser i tre olika kommuner genomfört olika deltagarbaserade konstproduktioner. I boken delar bland andra konstnärerna med sig av sina tankar kring den konstnärliga processen och olika aspekter av att arbeta tillsammans med deltagare i ett gemensamt utforskande. På ett inspirerande sätt kan den som vill fördjupa sig i deltagarbaserat konstnärligt arbete och följa de olika kommunprojektens ambitioner, metoder och processer.

Projektet Bortom de blå bergen var ett regionalt uppdrag till Konstfrämjandet Bergslagen i samarbete med tre kommuner i Örebro län.

 
divider image
 

Europakarta med utströdda fotografier. Foto: Pexels Leah Kelley

Vill du veta mer om internationell samverkan?

Är du kulturaktör i Örebro län och vill veta mer om nätverk, projekt och finansiering inom EU?

I slutet av 2021 genomförde Region Örebro län en enkätundersökning riktad till dem som arbetar med kultur i Örebro län. Det kom in drygt 30 svar från kulturaktörer i länet, varav drygt 60 procent finns i Örebro kommun. Majoriteten är egna företagare inom bild och form. Relativt många arbetar med kultur för barn och unga, teater, kulturarv och litteratur. Det som intresserar är mer kunskap om möjligheter inom finansiering och samverkan, inspiration/goda exempel och kunskap om befintliga nätverk och kontakter.

Region Örebro län ska under 2022 se över möjligheterna att bjuda in till en inspirationsdag med fokus på att stärka kunskaperna om internationell samverkan.

CulturEU - konstnär målar grafitti

CulturEU – ny finansieringsguide för kulturella och kreativa sektorer

Information om finansieringsmöjligheter inom 21 olika EU-finansierade program och instrument finns samlade i EU-kommissionens nya finansieringsguide CulturEU. Guiden är till för att aktörer enkelt ska hitta den finansiering som passar just deras kulturverksamhet bäst.

I december lanserade EU-kommissionen ett nytt verktyg, CulturEU, vilket samlar information om finansieringsmöjligheter inom ramen för 21 olika EU-finansierade program. Guiden är interaktivt utformad och ska stötta aktörer i att hitta rätt EU-finansiering utifrån den sökandes verksamhet och behov. Verktyget riktar sig till aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn.

 
divider image
 

Sociala företag - vad är det och varför är de viktiga?

 

Sociala företag - vad är det och varför är de viktiga? Informationsträff för politiker 8 mars


För att sociala företag ska kunna utvecklas och växa krävs att det finns upphandlingar att svara på. 
Till årets första Samordningsträff den 8 mars är politiker på regional och kommunal nivå välkomna! Då berättar bland andra SKR om sin syn på sociala företag. En näringslivsutvecklare från Tierps kommun berättar om hur de ser på nyttan av sociala företag.

 

Bakgrund: Under 2021–2022 arrangeras Samordningsträffar i Örebro län med syfte att stärka det sociala företagandet i länet. Träffarna genomförs i samverkan mellan Region Örebro län och Coompanion och målet är att totalt åtta träffar ska genomföras.

 
divider image
 

Från kris till kraft - Återstart för kulturen. Rapportframsida med illustration av ett träd

Remiss-svar Från Kris till kraft

Region Örebro län har fått möjlighet att lämna remissvar på betänkandet av den statliga utredningen: Från kris till kraft, Återstart för kulturen (SOU 2021:77). Region Örebro län instämmer i alla delar av betänkandet vad gäller bakgrundsbeskrivningar och behov av åtgärder. Exempel på medskick är vikten av att regioner får en tydlig roll i arbetet med eventuell ökad statlig bidragsgivning till kulturaktörer i den egna regionen. Remissvaret beslutades i kulturnämnden 9 februari. Läs mer och ladda ner Från kris till kraft.

 
 
divider image
 

Nytt om namn

Mattias Käll. Foto: Andreas Hylthén

Mattias Käll

Mattias är sedan januari ny utvecklingsledare inom bild och form på 50%. Han kommer arbeta för att på olika sätt stärka regionens konstliv. Till exempel med mötesplatser, utbildning och informationsflöden för konstnärer. Han kommer även arbeta med regionens program för "Artist in Residence" där utländska konstnärer kommer till länet för att utbyta erfarenheter och arbeta. Tidigare har Mattias arbetat som AD på reklambyrå. De senaste åren har han arbetat som illustratör och konstnär med fokus på människans förhållande till naturen, klimatförändringar och biologisk mångfald.

Josephine Hedlund. Foto: Emil Atak

Josephine Hedlund

Josephine är under perioden januari-augusti 2022 anställd som projekt- och processledare för konferensen Agenda KULTUR den 3-4 maj och som processledare för dialoger inför nya kulturplanen.
Tidigare har Josephine arbetat inom både det privata och civilsamhället. Just nu är hon tjänstledig från Coompanion och har precis avslutat en anställning i en ideell förening som rådgivare till anhöriga för att kunna jobba inom kultur hos Region Örebro län. Josephine driver också eget företag där hon utbildar inom samtal och projektleder med mera.

 
divider image
 

Stöd och stipendier

Stöd till kultur och civilsamhälle

Region Örebro län ger stöd till organisationer, kommuner och enskilda kulturaktörer. Stöden kan vara ekonomiska i form av föreningsstöd, stipendier, delfinansiering av projekt eller utvecklingsarbeten.

Vi ger både stöd till organisationer och stipendier till dig som är enskild kulturutövare.

 

Elev vid Kävesta folkhögskola

Stöd inom bild och form, dans, film, litteratur och teater - ansök senast 15 februari

Dansfrämjandestöd, Dansproduktionsstöd, Filmproduktionsstöd/Filmstipendium och Främjandestöd teater går att söka tre gånger per år: senast 15 februari, 15 maj och 15 september.

Främjandestöd för bild och form och Främjandestöd litteratur går att söka vid två tillfällen: senast 15 februari och 15 september.

Stöd du kan söka närmsomhelst under året är Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar, Arrangemangstöd filmvisning och Stöd för kringarrangemang vid teaterföreställning.

Samtal i korridor

Stöd till föreningar och studieförbund

Den 9 februari fattade Region Örebro läns kulturnämnd beslut om stöd till föreningar och studieförbund för 2022. Läs nyheten här.

 

Här hittar du en lista på alla föreningar och studieförbund som får regionala stöd.

 

Ansökningsperioden inför 2023 öppnar 1 mars och stänger 30 juni.

 

Sångare i närbild

Europeiska samarbetsprojekt (Kulturrådet)

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för europeiska samarbetsprojekt bestående av minst tre organisationer från minst tre länder som deltar i Kreativa Europa. Stödet kommer att utlysas en gång per år under 2021–2027.

Ansökan 2022 är öppen 1 februari - 31 mars

 

Bilväg på natten

Stöd för sociala innovationer

Under 2021 fick nio organisationer stöd för social innovation från Region Örebro län. Stöden har gått till projekt som exempelvis handlar om barn/ungdomars fritid, minskad barnfattigdom, organisering, psykisk hälsa och socialt företagande.
Organisationerna som fått stöd är: Awesome People, FPS Steget, Kooperativa Kultur- och Fritidsföreningen Trädet, Medborgarskolan, Villingen Ekonomisk förening, Örebro Skateboard, Örebro Stadsmission, ÖSK Fotboll och ÖSK ungdom.
Är du aktiv i en civilsamhällsorganisation i länet som vill arbeta innovativt med att skapa samhällsnytta? Då kanske stödet kan vara något för er! Det går att skicka in ansökan året om.

 
divider image
 

Nya rapporter

 Kulturanalys Norden: Cultural policy in the Nordic welfare states - rapportframsida

Likheter och skillnader i offentlig finansiering av kultur i de nordiska länderna

Offentlig finansiering utgör ett centralt inslag i kulturpolitiken i samtliga nordiska länder och pengarna används både för att främja konstnärers villkor och deltagande i kulturlivet. Samtidigt finns skillnader mellan länderna i balansen mellan offentlig och privat finansiering även om kulturutövare arbetar under ekonomiskt tuffa villkor i hela regionen. Det är några av resultaten i en ny forskningsantologi från Kulturanalys Norden som gjorts på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

 
divider image
 

Kalender

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft