Ämne: Nyhetsbrev 2017:4 - Partnerskapet för sociala innovationer

Nyhetsbrev 2017:2 - Partnerskapet för sociala innovationer
Året närmar sig sitt slut och vi kan med glädje konstatera att verksamheten inom Partnerskapet sprudlar.
 
 

img 600 290

 
 

Nyhetsbrev 2017:4

 

Inledning

 

Året närmar sig sitt slut och vi kan med glädje konstatera att verksamheten inom Partnerskapet sprudlar. Därför är årets sista nyhetsbrev digert. I det här nyhetsbrevet berättar vi om nya parter i Partnerskapet, nya representanter samt om flera olika projekt som pågår hos våra olika parter. Vi presenterar några av de seminarier som har ägt rum och ger en sammanställning av de idéer som har förts fram till Partnerskapets rådgivningsgrupp. Vi blickar också framåt och ger en bild av hur vi vill gå vidare med rådgivning och metodstöd under det kommande året.

 
divider image
 

Emil Lundkvist. Foto Lena Edlund

 

Nya parter och nya ansikten

 

Möckelnföreningarna, Emil Lundkvist. Under hösten har Möckelnföreningarna trätt in i Partnerskapet. Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för idéburna organisationer i Karlskoga och Degerfors. Nätverket bildades 2013 och består idag av 114 medlemsorganisationer. Läs mer om Möckelnföreningarna.

 

Jennie Nieses

Örebro läns bildningsförbund, Jennie Nises. Efter många år som länsbildningskonsulent vid Örebro läns bildningsförbund har Jane Karlsson gått i pension. Hennes ersättare är Jennie Nises. Jennie träder också in som representant för bildningsförbundet i Partnerskapet. Läs mer om Jennie

 

Kerstin Wagner

Konstfrämjandet, Kerstin Wagner. Även inom Konstfrämjandet har det skett personella förändringar. Den nya verksamhetsledaren heter Kerstin Wagner, som också blir Konstfrämjandets representant i Partnerskapet. Läs mer om Kerstin.

 

Anna Fogel

Örebro kommun, Anna Fogel. Sedan i våras är Örebro kommun med i Partnerskapet. Kommunens representant är Anna Fogel, samordnare för civila samhället. Anna är nu föräldraledig och är tillbaka i tjänst den första oktober 2018. Ut utförligare presentation görs när hon är tillbaka på jobbet.

 
divider image
 

Aktuella projekt

 

Matcning mot jobb. Bildkälla: Johnér Bildbyrå

 

Matchning mot jobb – ett vinnande koncept för Vuxenskolan

 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län driver projektet Matchning mot jobb – en satsning inom gröna näringen i Örebro län. Projektet, som finansieras från Tillväxtverket och SV Örebro län, ger goda resultat!

 

I projektet har SV Örebro län utvecklat ett arbetssätt för att matcha behovet av arbetskraft hos företagare inom de gröna näringarna med nyanländas kompetenser. Redan under 2016 startade SV Örebro län och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Örebro en gemensam satsning på matchning, men då med asylsökande som målgrupp. Sedan starten 2016 har 29 personer fått praktik varav 12 har övergått till anställning inom de gröna näringarna i Örebro län.


Genom projektet vill SV Örebro län bidra med kunskap om hur ideell sektor kan vara ett komplement till traditionella arbetsförmedlingstjänster som utförare av insatser för kompetens- och arbetskraftsförsörjning. I projektet har man ett gott samarbete med LRF Örebro och Arbetsförmedlingen i länet. Vill du veta mer om projektet? Ta kontakt med Susanna Jordán eller läs mer här


Karintorps

Karintorps: I bild från vänster: Suhil Batieh (som fått en säsongsanställning på Karintorps Tomater genom projektet), Cees Groenewegen (ägare av Karintorps), Susanna Jordan (projektledare, Matchning mot jobb, SV Örebro län), Nynke Groenewegen (ägare av Karintorps), Ahmad Alkhalaf (som fått fast anställning på Karintorps tomater genom projektet) och Ihab Shagora (praktiksamordnare i projektet, SV Örebro län).

 
divider image
 

Raise Bologna

 

Interreg-projektet RaiSE

 

Sju deltagare från Partnerskapet deltog på RaiSE-projektets möte i Bologna 20-22 november. Det var Sivert Gustafsson från Länsbygderådet, Susanna Stark från Hällefors folkhögskola och Susanne Grundström från Hällefors kommun. Härutöver deltog Catrin Steen, Mikael Norberg, Annelie Baier och Anders Bro deltog från Region Örebro län.

 

Projektet, som syftar till att stärka sociala företag med hjälp av utvecklade regionala policies, sträcker sig över flera år.  Bolognamötet ägnades åt en diskussion kring de sociala företagens ekosystem i respektive land samt om offentlig upphandling. Även studiebesök ingick i programmet. Läs mer om besöket i Bologna


 
divider image
 

Logotyp: JobbaJobba Företag på riktigt

 

Arbetsintegrerande sociala företag för regional utveckling

 

Region Örebro län driver tillsammans med Stiftelsen Activa och Coompanion projektet Arbetsintegrerande sociala företag för regional utveckling och satsningen JobbaJobba. Projektet pågår till hösten 2018 och finansieras av Tillväxtprojektet.

 

Under hösten 2017 har ett förslag till handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi utarbetats. Ett mentorskapsprogram för länets arbetsintegrerande sociala företag har byggts upp med det privata näringslivet. Dessutom har rådgivning och stöd för de arbetsintegrerande sociala företagen genomförts i syfte att utveckla både befintliga och nya verksamheter. Läs mer om projektet här.

 
divider image
 

Bilda organisationsskiss

Stadsdelen Oxhagen i Örebro

 

Studieförbundet Bilda och arbetet med ett idéburet offentligt partnerskap

 

Ett av de uttalade syftena inom studieförbundet Bilda är att starta upp och utveckla idéburna offentliga partnerskap med offentlig verksamhet. Ambitionen är att kunna bidra till förändringar i samhället genom en ökad samverkan och stärkta kontakter med offentlig sektor.

 

En satsning som Bilda har påbörjat riktas mot bostadsområdet Oxhagen i Örebro, ett område med stort utanförskap och som är hårt socioekonomiskt belastat. I området bor 3 000 personer. Många är trångbodda och det råder hög arbetslöshet i kombination med en låg utbildningsnivå. En stor andel unga bor i området. Andelen individer med utländsk bakgrund ökar och idag finns 78 olika nationaliteter i området. Många är papperslösa.

 

Arbetet med det idéburna offentliga partnerskapet har påbörjats och Bilda har börjat kartlägga behoven inom området, identifierar möjliga förändringsaktörer samt knyter kontakter med olika samverkansparter. Bilda för en kontinuerlig dialog med kommunen, föreningar och boende i området och andra aktörer. En gemensam workshop är planerad i november kring målbild för arbetet. Örebro kommuns upphandlingsavdelning håller på att sammanställa ett avtal som kommer att reglera det idéburna offentliga partnerskapet.

 

Vill du veta mer om Bildas IOP, hör av dig till Susanne Lindholm eller Josefine Stålbert.

 
divider image
 

Konferenser och seminarier

 

Konferenser och seminarier

Samordningsförbundens årliga konferens

 

Mässa, mingel och föreläsningar är ett årligt inslag i för Samordningsförbunden i Örebro län. De fyra Samordningsförbunden erbjuder på detta sätt handläggare, vårdpersonal, tjänstemän, politiker, sociala företag, ideella föreningar och alla andra som är engagerade i rehabiliteringsresan mot egen försörjning en årlig kompetensutveckling och plattform.

 

Årets mingelmässa ägde rum 2/11 på Conventum i Örebro. På mässan deltog 16 utställare, 3 föreläsare och ca 150 minglare. Läs mer om konferensen.

 

Upphandling med social hänsyn

 

Region Örebro län genomförde ett första seminarium på temat upphandling med social hänsyn den 5 oktober. Målgruppen var offentlig verksamhet med målet att lära mer om vad de nya bestämmelserna om social hänsyn i Lagen om offentlig upphandling innebär och hur de kan tillämpas av upphandlande myndigheter. På seminariet deltog politiker och tjänstemän från Region Örebro län samt fyra av länets kommuner. Läs mer om seminariet här.

 

Åse Sundqvist

Erfarenhetsseminarium

 

Verdandi höll i årets sista erfarenhetsseminarium. Den 13 november presenterade Åse Sundqvist, Verdandi, tillkomsten och utvecklingen av ett nytt arbetsintegrerande socialt företag i Örebro. Rubriken till seminariet var Egen försörjning och arbetsmarknad i förändring och handlade om det nya sociala företag som Verdandi har utvecklat.

 

 

 
divider image
 

Logotyp Överenskommelsen

Överenskommelsen

 

Sedan flera år finns det en överenskommelse mellan Region Örebro län och länsföreningar. Genom de mål som formuleras i kommande handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi önskar Region Örebro län initiera en revitalisering av den regionala överenskommelsen.

 

Som utgångspunkt har Region Örebro län bjudit in aktörer från det regionala civilsamhället till två dialogmöten som kommer att behandla temat. Vår förhoppning är att en nystart av överenskommelsen ska kunna bidra till planens övergripande mål om ett ökat deltagande och inflytande av civilsamhälle och social ekonomi i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet - utifrån överenskommelsens sex principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

 

Är ni intresserade av den regionala överenskommelsen eller önskar veta mer är ni välkomna att kontakta Janni Bohman, Utvecklingsledare Ideell sektor.

 
divider image
 

Logotyp Region Örebro län

Stödform för sociala innovationer

 

Region Örebro län har sedan 2017 en ny stödform för sociala innovationer. Den första utlysningen av stödet riktades särskilt, men inte enbart, mot sociala innovationer som stärker jämställdhet och nya idéer som stärker kvinnor och motverkar kvinnors utsatthet i samhället. Totalt ansökte 11 aktörer från olika delar av länet om medel.

 

Den 7 september 2017 fattade Fokusnämnden för kultur, bildning och den ideella sektorn för första gången beslut om tilldelning av medel inom ramen för den aktuella stödformen. Nämnden beslutade att fem olika organisationer ska få dela på en halv miljon kronor i syfte att bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar. De organisationer som beviljades stöd är Dövas förening Örebro län, Familjehemsmöten, Möckelnföreningarna, Verdandi och ÖLIF.

 

Region Örebro län vill rikta ett stort tack till alla de aktörer som är engagerade i att hitta innovativa lösningar till viktiga samhällsutmaningar. Information om utlysningen under 2018 kommer under våren. Vi ser fram emot er ansökan! Ta gärna kontakt med Janni Bohman eller Bengt Storbacka

 
divider image
 

Logotyp Mikrofonden

Mikrofonden Örebro – första beslutet om kreditgaranti

 

Mikrofonden i Örebro län har tagit sitt första beslut om kreditgaranti. Mötesplatsen Prisma i Karlskoga har tack vare Mikrofonden kunnat få en kredit hos sin bank så de kan betala ut löner i avvaktan på intäkter som ibland kan vara försenade. Lösningen skapar trygghet för de anställda. Läs mer om Mikrofonden.

 
divider image
 

Rådgivning och metodstöd

 

Partnerskapets rådgivningsgrupp

 

En viktig del av Partnerskapets verksamhet är rådgivning. Partnerskapets rådgivningsgrupp består i dagsläget av två grupperingar. Coompanion och Region Örebro län fungerar som den primära rådgivningsgruppen. Funktionen kan liknas vid ett första filter eller uppsamlingstratt. Gruppen möter idébäraren, identifierar idén och stöttar idébäraren initialt. I flera fall är det nödvändigt att låta en större grupp delta i rådgivningen. Kanske är idén alltför grovt tillyxad, greppar över flera verksamhetsområden eller kanske helt enkelt är svår att inrama. Då träder den större rådgivningsgruppen in. Vid sidan av Coompanion och Region Örebro län ingår här också representanter för Stiftelsen Activa, Studieförbundet Vuxenskolan samt Studieförbundet Bilda.

 

Vill du komma i kontakt med Partnerskapets rådgivningsgrupp tar du kontakt med Anders Johansson eller Mikael Norberg.

Husvagnsturnén

 

Under 2017 har Partnerskapet använt en husvagn för att åka runt i länet och möta personer med idéer. Vi har ställt upp husvagnen på parkeringar och torg i några av länets städer. Vi har mött flera idébärare. På en del platser har husvagnen varit mycket välbesökt. Och på andra ställen har besöken varit färre. Under 2018 kommer vi att använda en annan strategi. Ambitionen kommer fortfarande att vara att fånga upp så många idéer som möjligt på olika ställen i länet. Skillnaden är att vi kommer att placera husvagnen i samband med särskilda evenemang och aktiviteter där vi vet att många människor redan finns.

 

Ta gärna kontakt med Anders Johansson för mer information om husvagnsturnén.

Idéer och samhällsutmaningar

 

I våra olika aktiviteter har vi mött ett stort antal medborgare från hela länet som har fört fram idéer om hur olika samhällsutmaningar kan hanteras. Eftersom vi i förväg inte kan veta hur god och genomförbar en idé kan vara har vi försökt att inte stänga dörren för någon. Därför har vi mött idébärare med både stora och små idéer. Ibland har det handlat om samhällsomvandlande frågor medan det i andra fall varit fråga om mer avgränsade idéer och lösningar såsom fler parkbänkar, och bättre belysning. I en del fall har vi enbart fått bjuda på kaffe och bulle och i andra fall har vi fått agera som medmänniskor och fungera som ett allmänt samtalsstöd.

 

Här hittar du en verksamhetsrapport för Partnerskapet där vi bland annat redogör för vilka idéer vi har mött under det gångna året.

 
divider image
 

Avslutning

 

Det är fortfarande några veckor kvar av 2017 men Partnerskapets arbetsutskott önskar nu alla en god jul och ett gott nytt år.

 

 Arbetsutskottet, Partnerskapet för sociala innovationer

 
shadow

Partnerskapet för sociala innovationer
www.so-in.se | E-post: info@so-in.se | Telefon: 019 – 602 73 94