Ämne: Nyhetsbrev 2/2022 Kultur och ideell sektor

Agenda KULTUR 3-4 maj Om du inte redan anmält dig, gör det nu för att säkra din plats!
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 2/2022 Kultur och ideell sektor

 

Tre kostymklädda kvinnor. Klicka på bilden för att spela filmklippet

 

Agenda KULTUR 3-4 maj, anmäl dig senast den 10 april

Om du inte redan anmält dig, gör det nu för att säkra din plats! På konferensen Agenda KULTUR vill vi kraftsamla för framtidens kultur tillsammans med dig som är intresserad av kultur, kulturpolitik och samverkan. Med fokus på utbildning och information lyfter vi kulturen med en mix av föreläsningar, panelsamtal, underhållning och nätverkande.


– Det blir två inspirerande dagar där du blir uppdaterad och får med dig nya verktyg och idéer, säger Maria Widar, en av konferensens moderatorer. I filmklippet hör du henne presentera några programpunkter du inte vill missa.

 

Region Örebro län och Kulturnämnden står bakom det nya mötesforumet som är en av flera stödåtgärder i spåren av pandemin.

 
divider image
 

Örebro läns kulturplan 2020-2023

 

I länets regionala kulturplan finns uppdrag och utvecklingsmål för länets kulturliv 2020-2023. Kulturplanen är ett levande dokument. Möjlighet till en årlig revidering är därför en viktig utgångspunkt. Vid revideringen ändras vanligen endast uppdrag eller utvecklingsmål. Det är möjligt att du har mer övergripande synpunkter på planen, dess upplägg och inriktning eller att du saknar områden i planen. Även om inte alla synpunkter leder till en revidering tar vi gärna emot alla slags synpunkter inför framtiden och i arbetet med den nya kulturplanen som börjar gälla 2024. Eventuella ändringar som beslutas om av regionfullmäktige kommer att finns med i webb-versionen av den regionala kulturplanen 2023. Region Örebro län tar emot synpunkter till och med 16 maj.

 

 
divider image
 

Målning av tre händer i olika färger

 

En ny regional kulturplan tar form - var med och påverka

Nuvarande kulturplan slutar gälla 2023 och en ny behöver tas fram för 2024-2027. För att möta de behov som finns i länet och skapa delaktighet tar Region Örebro län fram kulturplanen i dialog med dig som är med och genomför eller påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete. Det vill säga kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, kommunala tjänstepersoner, kulturföreningar, studieförbund och andra kulturaktörer i länet. En dialog kommer också genomföras för att diskutera kultur i relation till andra samhällsområden som hälsa, turism, näringsliv och samhällsplanering.

 

Det finns flera sätt du kan vara med och påverka kulturplanen som ska gälla för 2024-2027:

• Anmäl dig senast den 8 maj till dialogen den 1 juni 2022 med fokus på de olika kulturområdena. 
• Skicka in dina synpunkter i en enkät som publiceras i juni 2022.


Vad är en kulturplan?

Nuvarande reviderade kulturplan för 2022

 
divider image
 

Isabella Mazzanti

Isabella Mazzanti, residenskonstnär från Italien

 

Sex internationella konstnärer till Örebro län

Sex konstnärer från Italien, Kanada, Nederländerna, Tyskland och Österrike har sökt sig till länet för att inspireras av platsen, bo och arbeta under sex veckor i vår. Konstnärerna kommer bo och verka i Frövifors, Stripa gruva, Nora och Örebro för att undersöka platserna ur ett konstnärligt perspektiv.

En av de utvalda konstnärerna är Isabella Mazzanti från Italien:
- Jag ser mycket fram emot residenset! I projektet är jag intresserad av att koppla samman naturvetenskap med konst för att förstå de varelser som jag kommer skapa i papper.

Isabella kommer bo i Frövi och utgå från Frövifors pappersbruksmuseum i sitt skapande.

 

 
divider image
 

Ungdomar skapar stor mindmap om Laxå

Att vara ung i Laxå

På sportlovet startade ett spännande Communitydans-projekt i Laxå som genom olika typer av skapandeprocesser ska utforska vad det innebär att vara ung i Laxå idag. I projektet deltar ungdomar i högstadieåldern som bor i Laxå. De som leder projektet heter Karin Raudsepp, Love Andersson och Martina Fischer och utgör tillsammans scenkostkollektivet Dansbandet.
Communitydans är ett begrepp som betyder att alla är medskapare med lärande och utveckling i fokus.
Projektet och pågår fram till vecka 16 och är en del av utvecklingsprojektet Ansats som drivs av Region Örebro län med stöd av Statens Kulturråd

 
divider image
 

personer i konferensrum samtalar

Samhällssamtal 19 april: Vad är social innovation?

Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till invånarna. Partnerskapet för sociala innovationer bjuder in till samhällssamtal för att samtala om nya gemensamma lösningar på tre olika samhällsutmaningar:
1. Hur kan sociala innovationer bidra till landsbygdsutveckling?
2. Hur kan sociala innovationer förebygga ofrivillig ensamhet?
3. Hur kan kultur och social innovation stärka varandra?

Anmäl dig senast den 8 april.

 
divider image
 

Rödtintad vy från Ställbergs gruva

Nya horisonter från de blå bergen 24 maj

Regional kulturträff vid Ställberg gruva

En undersökande dag om det kulturella tillståndet i regionen, på teaterscener, i skolbibliotek, runt kulturnämndernas bord och i källarstudions sena timme. Hur kan vi tillsammans närma oss detta tillstånd för att begripa dagens utmaningar och framtida visioner, utifrån respektive erfarenhet av att arbeta för och med konst och kultur.

Varmt välkommen till en heldag med föreläsningar, bra mat och goda samtal vid Ställbergs gruva om att organisera och främja konst och kultur, kanske nya horisonter kan skymtas? 

 
divider image
 

Stöd och stipendier

Stöd till kultur och civilsamhälle

Region Örebro län ger stöd till organisationer, kommuner och enskilda kulturaktörer. Stöden kan vara ekonomiska i form av föreningsstöd, stipendier, delfinansiering av projekt eller utvecklingsarbeten.

Vi ger både stöd till organisationer och stipendier till dig som är enskild kulturutövare.

 

Skapande konstnär

Stöd inom dans, film och teater - ansök senast 15 maj

Dansfrämjandestöd, Dansproduktionsstöd, Filmproduktionsstöd/Filmstipendium och Främjandestöd teater går att söka tre gånger per år: senast 15 februari, 15 maj och 15 september.

Tre personer samtalar

Stöd till föreningar och studieförbund

 

Ansökningsperioden inför 2023 öppnar 1 mars och stänger 30 juni.

 

Föreningar och studieförbund som fått regionala stöd för 2022.

 

Bilväg på natten

Stöd för sociala innovationer

Är du aktiv i en civilsamhällsorganisation i länet som vill arbeta innovativt med att skapa samhällsnytta? Då kan stödet vara något för er! Det går att ansöka året om.

Organisationer som fått stöd för sociala innovationer 2021.

 

Sångare i närbild

Medie- och informationskunnighet (Kulturrådet)

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för projekt inom medie- och informationskunnighet. Utlysningen ska bidra till att stärka EU-invånarnas kritiska förståelse för medier och medieanvändning.

 

Ansökan 2022 är öppen 3 februari - 6 april

 
divider image
 

Nya rapporter

Det kan vara jobbigt om alla andra har ett lånekort och inte jag ... Flicka 11 år

Prövning och analys av barnets bästa när det gäller tillgång till ett eget bibliotekskort

Biblioteksutveckling Region Örebro län och folkbibliotekens chefsnätverk beslutade 2021 att pröva och analysera frågan Barns rätt till ett eget bibliotekskort. Prövningen är klar och har sammanställts i en rapport.
- Nu börjar arbetet för folkbiblioteken med att tolka resultatet som vi ser kommer bidra till att folkbiblioteken kan arbeta än mer barnrättsbaserat, säger Eva-Carolin Carlbom
Läs mer om Barnrätt på bibliotek

Illustrationer i form av ett hjärta

Ett jämställt och jämlikt kulturliv

En uppföljning av kulturplanens mål för ett jämställt och jämlikt kulturliv 2020-2021 visar att aktörer i länet i hög grad arbetar med perspektiven Hela länet, Barn och Funktionshinder. Det är positivt, samtidigt som arbetet behöver fortsätta. Minst arbete har skett inom perspektivet Socioekonomi. Detta trots att utbildningsnivå, inkomst och bakgrund pekas ut som avgörande för kulturvanor i nationella kulturvaneundersökningar. Det är därför särskilt viktigt att fortsätta utveckla länets kultur utifrån en medvetenhet om socioekonomins påverkan.

 

Konstens och kulturens frihet i Norden

Det ökade antalet mål och förväntningar på samhällseffekter som knyts till kulturpolitiken i de nordiska länderna riskerar att skapa utmaningar för den konstnärliga friheten.

Det är ett av resultaten i den kunskapsöversikt som Kulturanalys Norden publicerade förra månaden.

Vem arbetar på den kulturella och kreativa arbetsmarknaden i de nordiska länderna?

Den kulturella och kreativa arbetsmarknaden motsvarar ca 4–5 procent av hela arbetsmarknaden i de nordiska länderna och på Åland är andelen hela 7 procent.

Kulturanalys Norden jämför i sin rapport hur arbetsmarknaden för kultur och kreativt arbete utvecklades i de nordiska länderna under femårsperioden 2014–2019.

 
divider image
 

Kalender

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft