Ämne: Nyhetsbrev Regional utveckling

Det är mycket som går bra nu - positiva krönikan, reportage från AER, Infradag och inbjudan till RUS-forum och Mälarting.
 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev Regional utveckling

 

Petter Arnebacks krönika: 
Det är mycket som går bra nu

1. Bäst regional tillväxt utanför storstadsregionerna de senaste tio åren enligt Dagens samhälle.

2. 300 002 invånare i länet! Vi växte med drygt 3 000 personer det senaste året. 
3. Aftonbladet har utsett Örebro till Sveriges hetaste stad, vad gäller antalet utrikes gästnätter.
4. Andraplats i Intelligent logistiks ranking av bästa logistikläge.
5. Kollektivtrafikens marknadsandel ökar till 16 procent och kundnöjdheten har gått upp markant enligt Kollektivtrafikbarometern.

Hör mer i Petters positiva videoblogg!

Petter Arneback - film

 

Vinnare av energi- och klimatpriset - Sara Hillersberg och Schlemon Attoraya - leende med blommor i famnen.

Sara Hillersberg och Schlemon Attoraya

Örebroregionens energi- och klimatpris

Sara Hillersberg, Ateljé Återbruk, blev årets inspiratör för sitt arbete med återanvändning av kläder och textilier.

 

Schlemon Attoraya, Örebro tvätt, blev årets föredöme. Företaget är ett föredöme för andra, genom att visa hur biogas kan användas för ångproduktion. 

 

 Se pristagarna berätta om sitt energi- och klimatarbete


 

Lastbil ansluten till luftburen elledning.

Elväg i Tyskland. Foto: Dan Boman 2013/Scania

El är lösningen för framtidens transporter

Hur skapar vi framtidens transportsystem? Under Infrastruktur- och transportdagen fick åhörarna höra om fossilfria flygplan, elvägar och e-handelns utveckling och utmaningar. 

 

- I Tyskland beräknas lastbilstrafiken fördubblas till 2050. För att nå utsläppsmålen är enda lösningen att elektrifiera lastbilarna säger Therese Persson, säljchef Siemens Mobility AB. Hon hoppas på elväg mellan Örebro och Hallsberg.

 

- Snart tar vi oss 45 mil med elflyg. Då kommer vi härifrån till Olso, Köpenhamn, Baltikum och Finland, säger Fredrik Kämpfe, Transportföretagen. Idag står flyget inför tre utmaningar: Lönsamhet, tillgänglighet och klimat. Skärningspunkten mellan dessa tre är el- och hybridflyg.

 

Robin Teigland

Robin Teigland. Foto: Volante

Robin Teigland till RUS-forum

Hur planerar vi för utveckling så att vi når målen i regionala utvecklingsstrategin, RUS? Kan scenarioplanering hjälpa oss att göra mer strategiska val? Region Örebro län bjuder in till en heldag med fokus på nutid och framtid i Örebro län.

 

En av gästerna är professor Robin Teigland. Hon ska ge en bild av hur lyckat företagande ser ut i en inte allt för avlägsen framtid när innovationer som sociala medier, blockkedjor, 3D-skrivare och kryptovalutor gör det möjligt att skapa värde utanför företags traditionella gränser.

 

Irén Lejegren

Irén Lejegren på AER:s konferens i Örebro.

Framtidens mat i Europa - tema för EU-konferens

Den 26-28 mars 2019 arrangerade Region Örebro län tillsammans med Assembly of European Regions (AER) nätverkets vårkommittémöte i Örebro där 140 deltagare från hela Europa deltog. Temat var regionalt samarbete för att uppfylla EU:s livsmedelsstrategi ”Food 2030”.

 

- Nätverket AER ger oss chansen att påverka regionala frågor på EU:s agenda och sprida länets styrkor och kompetenser genom erfarenhetsutbyten. I Örebro har vi bjudit på spetsforskning inom måltidskunskap och hälsa och visat upp innovation och framstående livsmedelsproduktion, säger regionråd Irén Lejegren (S), som också är byråmedlem i AER.

 

Illustration bredband och transporter

Åtta av tio hushåll surfar med snabbt bredband

Närmare åtta av tio hushåll i Örebro län har tillgång till snabbt bredband på minst 100 Mbit/s. Det visar Post- och telestyrelsens Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning.

 

- Ett snabbt och säkert internet är en betydelsefull del i arbetet med att motverka ett digitalt utanförskap. Därför är det viktigt att vi tillsammans med länets olika aktörer, privata som offentliga, anstränger oss för att nå så många hushåll vi bara kan, säger Nina Höijer (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

 

Beslutat i styrelse och nämnder

 
Handlingsplan ska minska länets hälsoklyftor

I Sverige och Örebro län har vi en jämförelsevis god hälsa, men den är ojämlikt fördelad till följd av skilda livsvillkor och levnadsvanor. Det vill Region Örebro län råda bot på, och regionstyrelsen har därför antagit Handlingsplanen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2019-2022.

 

- Ska vi lyckas sluta de hälsoklyftor vi ser i länet krävs ett systematiskt arbete på alla samhällsnivåer och inom alla samhällssektorer. Där kommer handlingsplanen för en god, jämlik och jämställd hälsa att bli ett viktigt redskap, säger Behcet Barsom (KD), regionstyrelsens vice ordförande.

 

Stärk varumärket Bergslagen cycling

Bergslagen cycling är Sveriges största cykelområde, sett till antalet leder. Under 2018 har ett avtal tagits fram där de kommuner som har mountainbikeleder förbinder sig att sköta lederna och kommunikation till en viss nivå. Då alla kommuner undertecknat avtalet har Region Örebro län beslutat att ta ett större ansvar för den gemensamma marknadsföringen av Bergslagen cycling.

 

Tåg på dagordningen i samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en handlingsplan för regional tågtrafik med aktiviteter och trafikåtgärder för en mer ändamålsenlig tågtrafik i länet.

 

Mälardalstrafiks nuvarande trafikavtal med SJ, för den trafik som framöver ska ingå i Mälartåg, löper ut i december 2021. Nämnden har nu fattat de första besluten för att starta processen med att upphandla ny trafik. Läs mer om beslutsgången i pressmeddelandet

 

Region Örebro län har varit del i samarbetet Botniska korridoren för att på lång sikt stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa. Samarbetet har bedrivits i projektform och avslutades i september 2018. Nu vill berörda parter förlänga samarbetet i ytterligare fyra år under perioden 2019-2022 och därför beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att Region Örebro län fortsatt ska vara en del i samarbetet Botniska korridoren.

 

Mer än 100 miljoner kronor till länets kulturliv

I år får Örebro länsteater, Länsmusiken Örebro och Örebro läns museum tillsammans med länets övriga kulturinstitutioner dela på drygt 100 miljoner kronor inom ramen för den så kallade samverkansmodellen.
Det beslutade Kultur- och fritidsnämnd vid sammanträdet den 14 mars.

 

Kalendern

26 april, 2019
Fredagsakademi: Hur tacklar vi klimatutmaningen?
Mattias Goldmann är en inspirerande talare som fokuserar på° möjligheter! Den 26 april kommer han till Örebro för ett samtal om klimatutmaningen.

 

7 - 8 maj, 2019
Familjecentralskonferens 2019
2019 års nationella familjecentralskonferens arrangeras i Örebro Temat för konferensen är ”Familjecentralen - en viktig arena i arbetet för en jämlik hälsa” 

 

9-10 maj, 2019

Mälartinget i Örebro

Temat för årets Mälarting är globala trender. Vad krävs för en fortsatt hållbar och konkurrenskraftig Stockholm-Mälarregion? Mälardalsrådet, Region Örebro län och Örebro kommun är värdar.


22 maj, 2019
Framtidens arbetsmarknad

I serien om arbetsmarknaden nu och i framtiden har turen kommit till de gröna näringarna och livsmedel med koppling hälsa och hållbarhet. Vad säger branscherna, hur ser arbetsmarknaden ut? Vilka kompetenser efterfrågas? 


28 maj, 2019
RUS-forum 2019: Nutid och framtid i Örebro län
Ett år med regionala utvecklingsstrategin. Har vi tagit oss närmre målen? Hur påverkar händelser i omvärlden våra satsningar? Kan scenarioplanering hjälpa oss att göra mer strategiska val?

 

Hållbarhetshjulet snurrar i Örebro

Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) snurrar på #Hållbarhetshjulet och bjuder in till Mälarting i Örebro. 

 
 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 63 00 | Kontakta oss via e-post | www.regionorebrolan.se

Powered by Marknadskraft