Ämne: Nyhetsbrev 2016:3 Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapets broschyr är nu klar. Du hittar den här. Hör av dig till
 
 

img 600 290

 
 

Nyhetsbrev 2016:3

 
divider image
 

Broschyr

Broschyr

Partnerskapets broschyr är nu klar. Du hittar den här. Hör av dig till

mikael.norberg@regionorebrolan.se om du vill ha broschyrer i tryckt form. Vi börjar nu med att formulera en engelskspråkig version som vänder sig till aktörer i andra länder. Vi räknar med att den engelskspråkiga broschyren är klar vid årsskiftet.

 
divider image
 

Arbetsintegrerande sociala företag

 

Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag

Innan sommaren gick Tillväxtverket ut med en utlysning på temat om arbetsintegrerande sociala företag. Utlysningen riktade sig till utvecklingsansvariga organisationer på regionalnivå, i vårt fall Region Örebro län, och syftade till att utveckla regionala handlingsplaner. Regionorganisationen skickade in en ansökan som beviljades. Under två månaders tid har vi jobbat intensivt med att formulera en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag tillsammans med länets arbetsintegrerande sociala företag, kommuner, Örebro universitet, Arbetsförmedlingen, Coompanion, Stiftelsen Activa och andra organisationer. Handlingsplanen är nu klar, politiskt fastställd och inlämnad till Tillväxtverket. Du kan läsa handlingsplanen här. Läs hela nyheten här.

 
divider image
 

Europeiskt projekt om socialt företagande
I våras deltog Region i Örebro län i en EU-ansökan till programmet Interreg Europe tillsammans med sex andra länder. Ansökan har nu beviljats och projektet kommer att starta i mars 2017. Projektet sträcker sig över fyra och ett halvt år. Syftet med projektet är att stärka sociala företag ur ett regionalt utvecklingsperspektiv i de olika länderna. Projektet kommer att ledas av ACCIO (Catalonian Agency for Business Competitiveness) i Katalonien, Spanien. Övriga länder som ingår är Ungern, Irland, Frankrike, Italien och Österrike. Region Örebro län är den svenska projektpartnern, men projektet kommer löpande att förankras inom ramen för Partnerskapet för sociala innovationer. På det sättet säkerställs att projektet införlivar relevanta aktörer i länet och vi skapar förutsättningar för ett gemensamt lärande tillsammans med parterna från övriga ingående länder.

 
divider image
 

Inbjudan till utvecklingsarbete om social ekonomi
Region Örebro län har påbörjat ett regionalt utvecklingsarbete om sociala företag, men det finns inte något samlat policydokument i regionen som beskriver den sociala ekonomin i helhet. Utan en sådan samlad policy kan vi t.ex. inte synliggöra den sociala ekonomins betydelse som tillväxt- och utvecklingsfaktor i länet. Vi startar nu ett sådant arbete. Målet är att under 2017 ha utvecklat en regional policy för social ekonomi i Örebro län.
Ni som är intresserade av att delta bjuds härmed in till ett första samtal. Vi kommer att påbörja diskussioner om den sociala ekonomins omfattning/utbredning i länet, definitioner och avgränsningar, organisationsfrågor samt nationella och europeiska samarbeten.
Tid: 2016-12-06, kl. 12.00 – 16.30. Vi börjar med lunch.
Plats: Miljövårdscentrum, Örebro
Anmälan: senast 2016-12-01 till mikael.norberg@regionorebrolan.se. Ange också om du har särskilda önskemål/allergier i samband med lunch och fika. Antalet platser är begränsade.

Läs hela nyheten här

 
divider image
 

Unga entreprenörer med utländsk bakgrund
För några veckor blev Region Örebro län kontaktad av Irländska kollegor som jobbar med entreprenörskap. De ställde frågan om vi var intresserade av att delta i en ny EU-ansökan på temat unga entreprenörer med utländsk bakgrund tillsammans med utvecklingsorganisationer från England, Wales, Frankrike och Spanien. Sista ansökningsdag är 30 november. Vi har nu påbörjat det arbetet. Om projektet beviljas kommer Coompanion Örebro att gå in som representant för Partnerskapet för sociala innovationer i projektet. Eventuell projektstart är mars 2017.

 
divider image
 

Nya parter
Organisationen Verdandi i Örebro län har beslutat att gå med i Partnerskapet för sociala innovationer. Verdandi arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk, samt för gemenskap och solidaritet mellan människor. Verdandi är partipolitiskt och religiöst obunden. Organisationen arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete samt organisering av utsatta grupper till kamp för bättre villkor. Verdandis kontaktperson i Partnerskapet för sociala innovationer är Åse Johansson. Du når henne på ase.johansson@verdandi.se.

 
divider image
 

Hallsbergs kommun stärker arbetsintegrerande sociala företag
Under det gångna året har Stiftelsen Activa genomfört ett uppdrag åt Hallsbergs kommun. Syftet har varit att utreda om kommunens arbetslivsinriktade insatser kan kompletteras med insatser i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag. Med hjälp av aktuell forskning inom området samt ett antal genomförda djupintervjuer med företrädare för redan etablerade arbetsintegrerande sociala företag föreslås att man bildar en ny ekonomisk förening av två redan existerande arbetsintegrerande sociala företag i Hallsberg: Childrens Upptäckarhuset och Aniara Maskin & Fastighet. Hallsbergs kommunfullmäktige tar upp frågan sitt nästa sammanträde.
Om du vill veta mer om utredningen och förslaget, ta kontakt med Hallsbergs kommuns kvalitets- och utvecklingschef Lena Dibbern (lena.dibbern@hallsberg.se) eller Lars Rickardt på Stiftelsen Activa (lars.rickardt@s-activa.se).

 
divider image
 

Rådgivning
Vår rådgivningsgrupp träffar löpande enskilda personer och organisationer för att diskutera idéer till nya lösningar. Vill du ha hjälp att bolla idéer, hör av dig till mona.hedfeldt@regionorebrolan.se eller kontakta någon av representanterna för parterna som ingår i Partnerskapet. Du hittar en aktuell förteckning över Partnerskapets parter här.

 
divider image
 

Nytt projekt inom Vuxenskolan
”Utveckling från dag” ett är ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för ett innanförskap hos den asylsökande både på individnivå och samhällsnivå. Projektet pågår under 2,5 år där bland annat 1 200 asylsökande ska få svenskundervisning och samhällskunskap. 300 personer ska även få en arbetsmarknadsintroduktion. Projektet finansieras av Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Projektets mål är för det första att öka kunskapen i det svenska språket och samhällskunskap hos den asylsökande (individnivå). Genom att öka kunskapen i det svenska språket och det svenska samhället förbereds individen för integration och arbetsmarknad. Förutsättningar som leder till en kortare etableringstid efter uppehållstillstånd.
Projektets mål är för det andra att utveckla och testa en hållbar, långsiktigt samordningsmodell för asyl och integration lokalt och regionalt (samhällsnivå). Genom att utveckla en hållbar och långsiktig samordningsmodell där kompetenser lokalt och regionalt tas tillvara förbättras och påskyndas mottagning och integrationsprocess för asylsökande. Du kan läsa mer om projektet här.

 
divider image
 

Nytt projekt inom Coompanion
Coompanion har nyligen startat ett nytt projekt som finansieras av Regionalfonden. Projektet drivs av Coompanion i Örebro län, Västmanlands län samt Östergötland. Projektet heter FRAMSTEG målet är att öka tillväxten genom att uppmärksamma och ta tillvara den utvecklingskraft som finns hos sociala entreprenörer och deras befintliga eller nya företag. Hör av dig till anders.johansson@coompanion.se för mer information om projektet.

 
divider image
 

Nästa partnerskapsmöte
Den 23 november äger nästa partnerskapsmöte rum. Vi träffas då på Stora Gården i Kopparberg. På dagordningen står bl.a. projektnyheter, broschyrer och annat informationsmaterial, information om riktlinjer för bedömningar av sociala innovationer samt planering av möten, planering av seminarier och andra aktiviteter under 2017.
Mötet börjar kl. 12.00 med lunch och avslutas 16.00.

 
divider image
 

Kontakt
Håll gärna koll på vår hemsida (www.so-in.se) för information, uppdateringar och nya aktiviteter. Om du har frågor eller synpunkter, vänd dig till Anders Bro (anders.bro@regionorebrolan.se) som är samordnare för Partnerskapet, eller till någon av de övriga parterna. Alla kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats.


Anders

 
shadow

Partnerskapet för sociala innovationer
www.so-in.se | E-post: info@so-in.se | Telefon: 019 – 602 73 94